Verkoopsvoorwaarden

THERMOMIX BENELUX – NV CNUDDE – PONTSTRAAT 4 – 8791 BEVEREN LEIE

(version française ci dessous)

 

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling, verkoop en levering van de THERMOMIX-toestellen en toebehoren. Deze voorwaarden worden steeds ter kennis gebracht van de klant bij het plaatsen van de bestelling. Een met de algemene voorwaarden strijdige, zelfs herhaalde, handelswijze geeft de klant niet het recht zich daarop te beroepen en is in zijn hoofde geen verworven recht.

Een eventuele nietigheid of niet afdwingbaarheid van een (deel van een) bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid mee van de overeenkomst of de algemene voorwaarden.

 1. Prijzen

De offertes en prijzen kunnen wijzigen in functie van gewijzigde voorwaarden van de producenten of leveranciers.

 1. Levering

Levert N.V. CNUDDE de producten niet binnen de leveringstermijn dan kan de benadeelde partij de overeenkomst onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, als ontbonden beschouwen. De benadeelde partij heeft dan het recht om elke reeds betaalde som terug te krijgen. Dit is niet van toepassing wanneer de leveringsdatum niet kan worden nageleefd wegens onvoorziene omstandigheden en alle partijen elkaar hiervan tijdig verwittigen.

 1. Eigendomsvoorbehoud

De verkochte goederen blijven eigendom van de N.V. CNUDDE tot de volledige verkoopprijs en eventuele bijkomende bedragen haar betaald zijn. De koper is aansprakelijk voor iedere ten opzichte van de nieuwe staat gebeurlijk geleden schade of waardevermindering door gebruik, aantasting van de verpakking etc. De klant geeft kennis van om het even welke aanspraak door een derde op zijn goederen.

 1. Klachten

Klachten moeten schriftelijk gedaan worden en hierin een eventueel gebrek bewijzen. N.V. CNUDDE is niet aansprakelijk indien het gebrek niet bestond op het ogenblik van de levering van het goed, of indien de klant kennis had van het gebrek op het ogenblik van de aankoop of het bestaan van het gebrek.

 1. Waarborg

Om van de waarborg te kunnen genieten, moet de klant de factuur of de leveringsbon voorleggen. Omdat N.V. CNUDDE een tussenpersoon is beperkt de waarborg zich in ieder geval en zonder enige uitzondering tot de waarborg die door de producent verleend wordt. De waarborg geldt dus enkel voor fabrieksfouten. In dit geval vallen alle logistieke- en/of eventuele vervangings/herstellingskosten ten laste van N.V. Cnudde. Deze waarborgperiode omvat 2 jaar te rekenen vanaf datum van de factuur. Voor alle andere herstellingen, niet te wijten aan fabrieksfouten, zijn alle hieraan verbonden kosten, ten laste van de koper.

 1. Betalingsvoorwaarden

Bij het verstrijken van de betalingstermijn zijn alle vorderingen van N.V. CNUDDE op de klant onmiddellijk opeisbaar. Het eventueel voorschot van de koper komt in mindering op de bestelprijs en maakt geen handgeld uit, waarvan het afstand doen de partijen zou toelaten van het contract af te zien .

Bij vertraging in de betaling is een interest van 9,5% per jaar van de koopwaarde verschuldigd bij het verstrijken van de vervaldatum, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bij gebrek aan betaling van de volledige factuur of een gedeelte ervan op de vervaldatum, is het verschuldigde bedrag van rechtswege vermeerderd met een vaste vergoeding gelijk aan 9,5% van het nog verschuldigde bedrag, zonder dat deze vergoeding lager dan 125 EUR mag zijn, onder voorbehoud van de bovenvermelde intresten.

Bij gerechtelijke inning worden daarenboven alle invorderingskosten, met inbegrip van erelonen van advocaten (zie artikel 459 Gerechtelijk Wetboek), toegevoegd. De onvolledige levering van een bestelling kan de weigering tot betaling der geleverde goederen niet verantwoorden. Gedeeltelijke facturen kunnen trouwens

worden uitgegeven in de mate van de levering van de goederen. De betaling van de facturen mag nooit ondergeschikt worden gemaakt aan de plaatsing of de inwerkingstelling van de toestellen.

 1. Bestellingen

De offertes worden gedaan onder voorbehoud van beschikbare stock. In geval van niet-beschikbaarheid na het overmaken van de bestelling brengt N.V. CNUDDE de klant tijdig op de hoogte.

 1. Recht op terugzending

Indien de klant niet tevreden is met het product is hij gerechtigd om binnen 14 werkdagen nà de afleveringsdatum, het product op zijn kosten aan de N.V. CNUDDE terug te zenden. Behoud daarna bewijst de volledige en onherroepelijke aanvaarding. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met de gekochte goederen en de verpakking. Dit betekent dat de klant de producten enkel mag uitpakken om te beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Teruggestuurde goederen mogen NIET of NOOIT gebruikt zijn. Indien de consument de goederen terugstuurt, moet hij zijn wil om van de koop af te zien, uiten bij aangetekend schrijven. In dien de consument zijn verzakingsrecht uitoefent, zal hij de koopwaar op eigen risico en kosten terugzenden. Dit betekent dat de consument zal instaan voor de terugzendingskosten en de eventuele kosten van nieuwe verpakking indien de N.V. CNUDDE de producten in beschadigde en/of gebruikte staat of in een niet originele verpakking terug ontvangt. De N.V. CNUDDE heeft één maand om alle betaalde bedragen zonder de kosten terug te betalen. N.V. CNUDDE zal de terug ontvangen producten binnen de twee weken controleren. Indien de producten beschadigd en/of gebruikt zijn, zal N.V. CNUDDE de laagste van de volgende bedragen aanrekenen, nl. de herstelkosten, dan waarde van het betreffende product.

Een uitzondering is er echter wel voor de Thermomix Cook-Key. Het recht van terugzenden vervalt volledig indien de Cook-Key (Product ID: NAP 57777) door de gebruiker/aankoper werd geactiveerd. Omdat er een gratis proefperiode is verbonden aan de Cook-Key kunnen wij geen terugzending aanvaarden, alsook een terugstorting van uw aankoop.

 1. Risico

De klant draagt het risico voor de producten vanaf de levering ook in het geval door N.V. CNUDDE- eventueel elders – m.b.t. de producten herstellingsactiviteiten moeten worden verricht. In het geval de klant de producten terugzendt conform art. 9 zullen deze weer voor risico van N.V. CNUDDE zijn vanaf het moment van terugontvangst.

 1. Ontbinding

De N.V. Cnudde behoudt zich het recht voor geen gevolg te geven aan bestellingen en deze eventueel te annuleren, met teruggaaf van het gebeurlijk betaalde voorschot. Dit geldt voor bestellingen die twijfelachtig lijken, meer bepaald bestellingen door minderjarige cliënten, onverantwoordelijken, niet-solvabele klanten of klanten zonder gekende domicilie, en meer algemeen, elke bestelling van een cliënt die valse gegevens zou hebben verstrekt.

 1. Persoonsgegevens

Door het ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan N.V. CNUDDE geeft de klant zijn ontegensprekelijk akkoord opdat deze gegevens door N.V. CNUDDE of verwante vennootschappen zouden worden gebruikt tenzij de klant zich er uitdrukkelijk en schriftelijk tegen verzet dat deze gegevens zouden worden gebruikt voor andere dan interne bedoelingen. De klant kan overeenkomstig de wet overgaan tot inzage en wijziging van de gegevens.

 1. Lid van Beroepsvereniging van Directe Verkoop

Als lid van de Beroepsvereniging van Directe verkoop hecht N.V Cnudde veel belang aan correcte contacten, gebaseerd op een strikte deontologisch code, teneinde klant en verkoper optimaal te beschermen. De volledige deontologische code bevat 7 garanties en is op aanvraag verkrijgbaar op het secretariaat van de B.V.D.V., E. Van Nieuwenhuiselaan 8, 1160 Brussel. Tel 0032(0)2 788 05 00 – Fax 0032(0)2 788 05 01 – bvdv@fedis.be.

 1. Wijzigingen

De N.V. CNUDDE mag de algemene voorwaarden wijzigen zonder de klant hiervan persoonlijk op de hoogte te stellen en zonder mogelijkheid voor de klant om gelijk welke schadevergoeding te vorderen. De klant moet zelf nagaan of er zich wijzigingen hebben voorgedaan.

 1. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Bij betwisting is de enige aan weerskanten erkende en aanvaarde rechtbank die van het gerechtelijke.

 1. Ongevallen

N.V. CNUDDE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen veroorzaakt aan de koper zelf of aan derden, zowel aan personen, dieren of goederen indien de veiligheidsvoorschriften zoals bepaald in de handleiding van de TM5 niet werden nageleefd. Indien zich een ongeval zou voordoen dient dit onmiddellijk aan N.V. CNUDDE te worden gemeld, die het toestel ter onderzoek kan ophalen.

 

***

 

TERMES ET CONDITIONS

CONDITIONS DE VENTE THERMOMIX BENELUX – SA CNUDDE – PONTSTRAAT 4 – 8791 BEVEREN-LEIE
1. Général
Ces conditions générales s’appliquent à la commande, la vente et la livraison des appareils et accessoires THERMOMIX.. Ces conditions sont toujours données au c
lient lors du placement de la commande.
Un procédé, même répété, qui est contraire aux conditions générales, ne donne pas le droit au client de s’en rapporter et n’est pas un droit acquis pour lui.
Une nullité éventuelle ou non arrachement d’une (partie d’une) détermination de l’accord ou des conditions générales n’apporte pas la nullité de l’accord ou des
conditions générales.
2. Prix
Les offres et prix peuvent changer en fonction des conditions changées des producteurs ou fournisseurs.
3. Livraison
Si la SA CNUDDE ne livre pas les produits dans le délai de livraison, la partie lésée peut considérer immédiatement cet accord comme dissolu de plein droit et sans
constitution en demeure précédente. La partie lésée a alors le droit de récupérer toute somme déjà payée. Ceci ne s’applique pas si la SA Cnudde ne peut pas observer
la date de livraison en cas d’imprévu et si les parties s’informent bien à temps.
4. Réserve de propriété
Les marchandises vendues demeurent la propriété de la SA CNUDDE jusqu’au paiement du prix total et d’autres sommes éventuelles. L’acheteur est responsable pour
chaque endommagement ou dépréciation par usage, corrosion de l’emballage, etc. par rapport à l’état nouveau. Le client fait part de n’importe quel droit sur ces
marchandises par un troisième.
5. Plaintes
Plaintes doivent être écrites et prouver un défaut éventuel.
La SA CNUDDE n’est pas responsable si le défaut n’existait pas à la livraison des marchandises ou si le client était au courant du défaut lors de l’achat ou l’existence
du défaut.
6. Caution
Pour pouvoir bénéficier de la caution, le client doit produire la facture ou note de livraison. Comme la SA CNUDDE est intermédiaire, la caution se limite en tout cas
et sans exception à la caution donnée par le producteur. La caution ne s’applique donc qu’aux défauts de fabrication. Dans ce cas tous les frais événtuels de transport,
de remplacement ou de réparation seront à prendre en charge de la SA CNUDDE. Cette période de garantie comprend 2 ans à compter de la date de la facture. Pour
toutes autres réparations, non attribuables aux défauts de fabrication, il y a des frais à payer par l’acheteur.
7. Conditions de paiement
A l’expiration du délai de paiement la SA CNUDDE peut revendiquer immédiatement les créances sur son client.
L’acompte éventuel de l’acheteur est déduit de prix d’achat et ne forme pas d’avance, de laquelle l’abandon permettra aux parties de renoncer au contrat.
En cas de retard de paiement un intérêt de 9,5% par an de la valeur d’achat est dû à l’expiration de l’échéance, de plein droit et sans mise en demeure.
En cas de non-paiement total ou partiel de la dette à l’échéance, le solde de la dette sera majoré de plein droit avec une indemnité fixée de 9.5% du montant dû avec un
minimum de 125 EUR, sous réserve des intérêts mentionnés ci-dessus.
En cas d’encaissement judiciaire tous les frais d’encaissement, honoraires d’avocats inclus (voir article 459 Code judiciaire) sont ajoutés.
La livraison incomplète d’une commande ne peut pas justifier la réfusion de paiement des marchandises livrées. Il est même possible de faire des factures partielles
dans la mesure de la livraison des marchandises. Le paiement des factures ne peut pas subordonner au placement et mise en action des appareils.
8. Commandes
Les offres sont faites sous réserve de stock disponible. En cas d’indisponibilité après le placement de la commande, la SA CNUDDE doit avertir le client bien à temps.
9. Droit de rétractation – formulaire
Le client a le droit, dans les 14 jours ouvrables suivant la date de livraison, de renvoyer le produit, à ses frais, à la S.A. CNUDDE. Le client peut utiliser le texte suivant :
« Formulaire de rétractation. A la S.A. CNUDDE, 8791 Beveren-Leie, Pontstraat 4. Nous vous notifions par la présente notre rétraction du contrat portant sur la vente de
[type de produit] commandé le [date], reçu le [date], Nom du/des consommateur(s) [ ], adresse du/des consommateur(s) [ ], Date [ ], Signature du/des client(s). » Durant
la période de réflexion l’acheteur manipulera avec précaution le produit et son emballage. Cela signifie que le client ne peut déballer la marchandise que dans l’unique but
de déterminer s’il souhaite conserver le produit ou non. Les produits retournés ne peuvent en aucun cas avoir été déballés ou utilisés. En cas de rétractation, le client est
responsable des frais de retour, des dégâts éventuels au produit et des coûts du nouvel emballage. En cas de dégât au produit ou à son emballage, la S.A. CNUDDE facturera
le coût le moins élevé entre les frais de réparation et la valeur du produit ou de l’emballage et le déduira du prix d’achat, le tout dans le respect des délais légaux.
10. Risque
Le client porte le risque pour les produits à partir de la livraison aussi en cas que le SA CNUDDE –éventuellement ailleurs – doit faire des réparations.
En cas que le client retourne les produits conform art. 9 ils seront de nouveau pour risque de SA CNUDDE dès réception.
11. Dissolution
La SA CNUDDE se réserve le droit de ne pas donner suite aux commandes et de les annuler éventuellement, avec remise de l’acompte payé. Ceci s’applique aux
commandes qui semblent douteuses, c’est-à-dire des commandes par des mineurs, des irresponsables, clients non solvables ou clients sans domicile connu, et en
générale, chanque commande d’un client qui aura donné des informations fausses.
12. Données personnelles
En donnant les données personnelles à la SA CNUDDE le client donne son accord incontestable pour que ces données soient utilisées par la SA CNUDDE ou sociétés
proches à moins que le client ne s’oppose formellement et par écrit que ces données sont utilisées pour d’autres intentions que internes. Conforme la loi le client peut
parcourir et changer ces données.
13. Membre Association Professionnelle de la Vente Directe (APVD)
Adhérent de l’Association Professionnelle de la Vente Directe, la SA CNUDDE s’engage à établir et de maintenir les meilleures relations fondées sur un code
déontologique afin de protéger les clients et les vendeurs de façon optimale. Ce code déontologique complet contient 7 garanties et peut être obtenu sur simple
demande écrite au sécrétariat de l’APVD, 8 Avenue E. Van Nieuwenhuyse, 1160 Bruxelles. Tél 0032(0)2 788 05 00 – Fax 0032(0)2 788 05 01 – apvd@fedis.be
14. Changements
La SA CNUDDE peut changer les conditions générales sans avertir le client personnellement et sans la possibilité pour le client d’exiger n’importe quelle
indemnisation. Le client doit contrôler lui-même s’il n’y pas eu de changements.
15. Droit applicable, juge compétent
En cas de dispute le seul tribunal compétent est celui de l’arrondissement judiciaire de Courtrai. Le contrat est réglé par la loi belge.
16. Accidents – règles de sécurité
En cas de non-respect des règles de sécurité telles que précisées dans le mode d’emploi du TM5, la S.A. CNUDDE ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable
de dommages causés aux acheteurs ou à des tiers, qu’il s’agisse de personnes, d’animaux ou de biens. Tout accident devra immédiatement être communiqué à la
S.A. CNUDDE, qui pourra retirer l’appareil à des fins d’expertise. L’état de l’appareil ne pourra en aucun cas être modifié après l’accident.

***

CONDITIONS DE VENTE THERMOMIX LUXEMBOURG – SÀRL CNUDDE
1. Général
Ces conditions générales s’appliquent à la commande, la vente et la livraison des appareils et accessoires THERMOMIX.. Ces conditions sont toujours données au c
lient lors du placement de la commande.
Un procédé, même répété, qui est contraire aux conditions générales, ne donne pas le droit au client de s’en rapporter et n’est pas un droit acquis pour lui.
Une nullité éventuelle ou non arrachement d’une (partie d’une) détermination de l’accord ou des conditions générales n’apporte pas la nullité de l’accord ou des
conditions générales.
2. Prix
Les offres et prix peuvent changer en fonction des conditions changées des producteurs ou fournisseurs.
3. Livraison
Si la SA CNUDDE ne livre pas les produits dans le délai de livraison, la partie lésée peut considérer immédiatement cet accord comme dissolu de plein droit et sans
constitution en demeure précédente. La partie lésée a alors le droit de récupérer toute somme déjà payée. Ceci ne s’applique pas si la SA Cnudde ne peut pas observer
la date de livraison en cas d’imprévu et si les parties s’informent bien à temps.
4. Réserve de propriété
Les marchandises vendues demeurent la propriété de la SA CNUDDE jusqu’au paiement du prix total et d’autres sommes éventuelles. L’acheteur est responsable pour
chaque endommagement ou dépréciation par usage, corrosion de l’emballage, etc. par rapport à l’état nouveau. Le client fait part de n’importe quel droit sur ces
marchandises par un troisième.
5. Plaintes
Plaintes doivent être écrites et prouver un défaut éventuel.
La SA CNUDDE n’est pas responsable si le défaut n’existait pas à la livraison des marchandises ou si le client était au courant du défaut lors de l’achat ou l’existence
du défaut.
6. Caution
Pour pouvoir bénéficier de la caution, le client doit produire la facture ou note de livraison. Comme la SA CNUDDE est intermédiaire, la caution se limite en tout cas
et sans exception à la caution donnée par le producteur. La caution ne s’applique donc qu’aux défauts de fabrication. Dans ce cas tous les frais événtuels de transport,
de remplacement ou de réparation seront à prendre en charge de la SA CNUDDE. Cette période de garantie comprend 2 ans à compter de la date de la facture. Pour
toutes autres réparations, non attribuables aux défauts de fabrication, il y a des frais à payer par l’acheteur.
7. Conditions de paiement
A l’expiration du délai de paiement la SA CNUDDE peut revendiquer immédiatement les créances sur son client.
L’acompte éventuel de l’acheteur est déduit de prix d’achat et ne forme pas d’avance, de laquelle l’abandon permettra aux parties de renoncer au contrat.
En cas de retard de paiement un intérêt de 9,5% par an de la valeur d’achat est dû à l’expiration de l’échéance, de plein droit et sans mise en demeure.
En cas de non-paiement total ou partiel de la dette à l’échéance, le solde de la dette sera majoré de plein droit avec une indemnité fixée de 9.5% du montant dû avec un
minimum de 125 EUR, sous réserve des intérêts mentionnés ci-dessus.
En cas d’encaissement judiciaire tous les frais d’encaissement, honoraires d’avocats inclus (voir article 459 Code judiciaire) sont ajoutés.
La livraison incomplète d’une commande ne peut pas justifier la réfusion de paiement des marchandises livrées. Il est même possible de faire des factures partielles
dans la mesure de la livraison des marchandises. Le paiement des factures ne peut pas subordonner au placement et mise en action des appareils.
8. Commandes
Les offres sont faites sous réserve de stock disponible. En cas d’indisponibilité après le placement de la commande, la SA CNUDDE doit avertir le client bien à temps.
9. Droit de rétractation – formulaire
Le client a le droit, dans les 14 jours ouvrables suivant la date de livraison, de renvoyer le produit, à ses frais, à la S.A. CNUDDE. Le client peut utiliser le texte suivant :
« Formulaire de rétractation. A la S.A. CNUDDE, 8791 Beveren-Leie, Pontstraat 4. Nous vous notifions par la présente notre rétraction du contrat portant sur la vente de
[type de produit] commandé le [date], reçu le [date], Nom du/des consommateur(s) [ ], adresse du/des consommateur(s) [ ], Date [ ], Signature du/des client(s). » Durant
la période de réflexion l’acheteur manipulera avec précaution le produit et son emballage. Cela signifie que le client ne peut déballer la marchandise que dans l’unique but
de déterminer s’il souhaite conserver le produit ou non. Les produits retournés ne peuvent en aucun cas avoir été déballés ou utilisés. En cas de rétractation, le client est
responsable des frais de retour, des dégâts éventuels au produit et des coûts du nouvel emballage. En cas de dégât au produit ou à son emballage, la S.A. CNUDDE facturera
le coût le moins élevé entre les frais de réparation et la valeur du produit ou de l’emballage et le déduira du prix d’achat, le tout dans le respect des délais légaux.
10. Risque
Le client porte le risque pour les produits à partir de la livraison aussi en cas que le SA CNUDDE –éventuellement ailleurs – doit faire des réparations.
En cas que le client retourne les produits conform art. 9 ils seront de nouveau pour risque de SA CNUDDE dès réception.
11. Dissolution
La SA CNUDDE se réserve le droit de ne pas donner suite aux commandes et de les annuler éventuellement, avec remise de l’acompte payé. Ceci s’applique aux
commandes qui semblent douteuses, c’est-à-dire des commandes par des mineurs, des irresponsables, clients non solvables ou clients sans domicile connu, et en
générale, chanque commande d’un client qui aura donné des informations fausses.
12. Données personnelles
En donnant les données personnelles à la SA CNUDDE le client donne son accord incontestable pour que ces données soient utilisées par la SA CNUDDE ou sociétés
proches à moins que le client ne s’oppose formellement et par écrit que ces données sont utilisées pour d’autres intentions que internes. Conforme la loi le client peut
parcourir et changer ces données.
13. Changements
La SA CNUDDE peut changer les conditions générales sans avertir le client personnellement et sans la possibilité pour le client d’exiger n’importe quelle
indemnisation. Le client doit contrôler lui-même s’il n’y pas eu de changements.
14. Droit applicable, juge compétent
En cas de litiges, seuls les tribunaux de Luxembourg seront compétents.
15. Accidents – règles de sécurité
En cas de non-respect des règles de sécurité telles que précisées dans le mode d’emploi du TM5, la S.A. CNUDDE ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable
de dommages causés aux acheteurs ou à des tiers, qu’il s’agisse de personnes, d’animaux ou de biens. Tout accident devra immédiatement être communiqué à la
S.A. CNUDDE, qui pourra retirer l’appareil à des fins d’expertise. L’état de l’appareil ne pourra en aucun cas être modifié après l’accident.